Startlån

Startlån skal vera ei hjelp til å koma seg inn på bustadmarkedet for husstandar som ikkje får vanleg boliglån, eller som som har vanskeleg for å bli buande i bustaden sin. For dei som har låg inntekt kan startlånet kombinerast med bustønad.

Kven kan få startlån?


Startlån kan gi deg mulighet til få ein nøktern og rimeleg bustad.

Me legg vekt på at

  • du har langvarige problem med å finansiera eigen bustad
  • du har spart opp noko eigenkapital (ut i frå din økonomiske situasjon)
  • Startlånet er behovsprøvd.
     

Kva kan du få startlån til?

Les på Husbanken si heimeside

Kor mykje kan eg låna?

Sjekk dette på Husbanken si heimeside

Slik søkjer du

Søknadar vert behandlar fortløpande. 

Søk startlån gjennom Husbanken her.

Du kan henvende deg til Innbyggarservice på rådhuset på Bryne for hjelp og veiledning.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00