Omsorgsbustad

Dei kommunale bustadene skal nyttast til personar som ikkje sjølv kan ivareta sine interesser på bustadmarknaden og som treng hjelp til å skaffa seg eigna husvære for kortare eller lengre tid grunna helse- og sosiale vanskar.

Bufellesskap er bueininger med personale enten heile eller delar av døgnet.

Bustadene er delt inn i 2 kategoriar

Utleigebustader som vert utleigd for eit avgrensa tidsrom - gjerne tre år.

Bufellesskap med personale heile eller delar av døgnet.


Vilkår for tildeling av kommunal bustad:

  • Vera sosialt vanskelegstilt utan økonomisk evne til sjølv å kjøpa eller leiga eigna husvære.
  • Ha varig nedsett fysisk og/eller psykisk funksjonsevne.
  • 1. gongs etablering av flyktningar som skal busetjast i kommunen i tråd med vedtak. 
  • Ha manglande evne til sjølv å skaffa seg eigna husvære.

Søk kommunal bustad

 

Mellombels butilbod

Har du eit akutt bustadbehov og ikkje kan skaffe deg tak over hovudet på eiga hand, pliktar kommunen å finne eit mellombels butilbod til deg. Opplysningar om dette kan ein få ved å venda seg til NAV.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00