Langtidsopphald

Langtidsopphald er eit tilbod til personar som har varig fysisk og psykisk funksjonssvikt og der andre hjelpetiltak ikkje lenger gjer det forsvarleg å bu heime.

Slik er tenesta

Langtidsopphald i sjukeheim skal gje brukar nødvendig og individuell helsehjelp som sikrar dei grunnleggjande behova.

Søk langtidsopphald

Søk helse- og omsorgtenester her


Time kommune har forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim. (PDF, 221 kB)

Dette kostar tenesta

Regjeringa regulerar prisen årleg etter rundskriv I -1/2020

 

Forskrift om egenandel for kommunale helse-og omsorgstjenester

 

Ved innflytting direkte til langtidsopphald er det betalingsfritak første månaden.
Transport til og frå institusjonen er ikkje inkludert.

Prisar for omsorg

 

Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00