Psykisk helsearbeid

Tenesta psykisk helsearbeid tilbyr hjelp og oppfølging dersom du har utfordringar knytt til den psykiske helsa di.

Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i dine ressursar, ønskje og mål.
Psykisk helsearbeid er individuell hjelp ut frå dei behova som kjem fram i søknaden og gjennom vurderings-/kartleggingssamtale. Me har òg gruppetilbod.

Me har er eit nært samarbeid med spesialisthelsetenesta, blant anna Jæren Distriktspsykiatriske Senter (JDPS). på Bryne.

Korleis søkjer du?

Du kan søkje om tenesta på skjemaet søknad om omsorgstenester (PDF, 103 kB).

Kva koster tenesta?

Det er ingen eigenbetaling for psykisk helsearbeid.

Kontaktinfo

Sølvi Hadland
Virksomhetsleder Teneste- og samordningskontoret
E-post
Mobil 997 12 452