Buoppfølging

Buoppfølging er eit tilbod til personar som har psykisk lidelse, rusmiddelproblem eller står i fare for å utvikla eit rusmiddelproblem.

Slik er tenesta

Brukar vil få støtte i sin recoveryprosess frå ein burettleiar og ein representant frå Eigedomsavdelinga.

  • Rettleiing i alle forhold som har med bustad og det å bu å gjera
  • Opplæring i husøkonomi, handtering av rekningar, kontakt med NAV, straumleverandør etc.
  • Følge opp eventuelle ønske om å flytta og hjelpa til med flyttingar
  • Tenesta har eit spesielt ansvar i overgangar før og etter behandling/TSB, og sikre smidige overgangar som aukar sjansane for vellukka behandlingsforløp
  • Individuelle samtalar og heimebesøk

Søk buoppfølging

Brukarar blir vist til tenesta ved at dei sjølv tek kontakt og ønsker hjelp, bekymringsmelding frå andre, frå sosialtenesta, eller frå bygg og eigedom som ønsker eit oppfølgingstilbod til brukarar i kommunale bustader.

Dette kostar tenesta

Tenesta er gratis.

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Sølvi Hadland
Virksomhetsleder Teneste- og samordningskontoret
E-post
Mobil 997 12 452