Heildøgns omsorgsbustad

Heildøgns omsorgbustad med bemanning for menneske med fysisk og /eller kognitiv svikt. To omsorgsbustader i Bryne; Vardheia og Kringlemyr / Linevegen. Ein omsorgsbustad på Kvernaland; Holmebakken. I tillegg burettslag, Foren på Kvernaland.

For å få tilbod om omsorgsbustad tilrettelagt for heidøgnstenester må den som søkjer ha eit varig og omfattande behov for helse- og omsorgstenester.

Kva tilbod har kommunen ?

Kommunen har ulike omsorgsbustader for personar med funksjonsnedsettelse:

  • bustad med bemanning heilt eller deler av døgnet, for personar som har ulike behov for tilrettelegging og støtte frå fagpersonar
  • barnebustad for born under 18 år med omfattande hjelpebehov

Kven kan få tilbod ?

Du kan søkje om butilbod frå kommunen dersom du

  • av ulike grunnar ikkje kan skaffe deg ein eigna bustad sjølv
  • har behov for særleg tilpasning på grunn av hjelpebehovet
  • kan du meistre kvardagen med timebasert hjelp, kan du leiga frittliggande leiligheter/bustader 

 

 Søk tenesta her

 

Husleige etter kommunale takstar  

Prishefte

 

 Telefonnummer til avdelingar i omsorg

Kontaktinfo

Stig Soland Kristoffersen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 51 77 61 30
Mobil 936 33 153
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00