Individuell plan

Individuell plan (IP) gjev ein oversikt over ditt behov for offentlige tenester, kva du sjølv er ansvarleg for og kva det offentlege hjelpeapparatet er ansvarleg for.

 Det er ditt mål som er utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt i å laga planen.

Ein individuell plan skal sikra

  • at tenestene du mottar vert samordna og individuelt tilpassa
  • at alle tenesteytarane samarbeider med deg og/eller dine pårørande 

 

Du kan få ein individuell plan dersom du har to eller fleire helse- og omsorgstenester i kommunen.

 Søk Individuell plan her

 

Det er ingen eigenbetaling for denne tenesta.

 

Les mer om individuell plan på helsedirektoratet sine sider

Kontaktinfo

Anneth Svela
Førstekonsulent
E-post
Telefon 51 77 61 45
Mobil 402 16 400