GPS

GPS tenesta  går ut på at me kan lokalisera personar som har gått seg bort og ikkje finn heim att.

Slik er tenesta

GPS-tenesta går ut på at du som tenestemottaker har ein elektronisk sendar på eller med deg. Dersom du sjølv trykkjar på  alarmknappen vil sendaren syne tilsette eller pårørande kor du oppheld deg.

 

Søknadskjema

 

Det er eigenbetaling for denne tenesta. 

Prisar for omsorg        

Kontaktinfo

Innbyggarservice
E-post
Telefon 51 77 60 00
Teneste- og samordningskontoret
Mobil 476 08 160

Telefontid:

Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00