Folkehelse

I Time kommune samarbeider barnehage, helsestasjon, omsorgstenesta, fritidsavdeling, planavdeling og kommuneoverlege. Målet er å leggja til rette for at det skal vere enkelt å ta gode og sunne val.  Folkehelse


Med folkehelse meiner vi dei levekår som bidreg til å fremja eller hemma god helse i befolkninga definert som: bustadforhold, økonomisk tryggleik, skule - og arbeidssituasjon, hjelp etter behov, sosial tilhørighet, ytre miljø og levevanar (Folkehelselova 2012). Lov om folkehelsearbeid 2012.

 

Folkehelsearbeid Time kommune ønskjer å leggja til rette for eit systematisk og langsiktig folkehelsearbeid gjennom forankring i kommunen sitt planverk. Her kan du lesa korleis: Folkehelseprofil 2014 - 2016 (PDF, 18 MB), Handlingsplan 2015 (PDF, 13 kB).


Her kan du lese meir om folkehelsearbeid: Kommuneplan for Time 2011-2022, Regionalplan for folkehelse 2013-2017 (PDF, 26 MB).   
 

Folkehelseprofil 2018 for Time er publisert på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Hovudtema i folkehelseprofilen dette året er alkohol og narkotika. Ein konstaterer at alkohol er det rusmiddelet som utgjer det største folkehelseproblemet, og ein peiker på kva verkemiddel kommunen har for å regulera forbruket. Folkehelsebarometeret på siste side i profilen viser at Time gjer det bra på mange indikatorar samanlikna med gjennomsnittet i fylket og landet. Det er likevel folkehelseutfordringar som kommunen vil ha fokus på framover, f.eks. fråfall i vidaregåande skule og psykisk helse blant barn og unge

 

Time kommune er partnarskapskommune for folkehelse saman med Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Partane skal samarbeida på ein slik måte at helsa blant innbyggjarane i Rogaland og Time vert fremma. Prosjektleiar er Anne Reidun Garpestad.

   Bjødnalia - Klikk for stort bileteBjødnalia Anne Reidun Garpestad

Publisert av Janne-Berit Nese. Ansvarleg Anne Reidun Garpestad. Sist endra 09.08.2018
Fann du det du leita etter?
Nasjonale anbefalingar (1)