Barn og familie i Time

Det fins ein rekke tilbod til barn og familiar i Time kommune.

Barnehagane i Time
Vi vil tilby alle småbarnsforeldre eit godt og brukartilpassa barnehagetilbod. Det gjer vi gjennom mangfaldet av kommunale og private barnehagar som er i kommunen, til saman 22 barnehagar.

 

Grunnskulane i Time
Time kommune har 5 barneskular, 1 kombinert barne og ungdomsskule og 3 ungdomsskular.

 

SFO
Skolefritidsordninga er eit tilbod før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

 

Helsestasjon   

Helsestasjon gjev gratis tilbod til gravide,  og til alle barn i alderen 0 - 5 år og deira familiar. Helsestasjonen ønskjer å vera ein stad der foreldre kan koma med små og store problem i kvardagen.

 

Familiesenteret
På Familiesenteret kan du få støtte og rettleiing i foreldrerolla. Tilbodet er retta mot familiar med barn i alderen 0-18 år.

 

Barnevern
Barneverntenesta samarbeider tett med andre instansar som skule, barnehage, politi, barnepsykiatrisk osv, til beste for barnet.

 

PPT
Den pedagogisk psykologiske tenesta skal saman med andre rettleiingstenester i barnehage og skule hjelpa barn og unge, foreldra og personalet med å utvikla gode læringsvilkår for barn og unge som treng hjelp.

Publisert av Siri Kverneland. Ansvarleg Trygve Apeland. Sist endra 30.11.2018
Fann du det du leita etter?