Vil du bli meddommar?

Kommunen skal rekruttera nye meddommarar for Sør-Rogaland tingrett, Gulating lagmannsrett, jordskifteretten og skjønnsmedlemmar for perioden 01.01.25 – 31.12.28

Vervet som meddommar inneber at du er ein av fleire meddommarar som skal dømme saman med juridiske fagdommarar.  Domstol.no har utfyllande informasjon om verva.

Meld di interesse her

Søknadsfrist 18. mars

Meddommar

Kva er ein meddommar?

Ein meddommar er ein person utan juridisk utdanning som deltek i behandlinga av ei rettssak på lik linje med domstolen sine eigne dommarar (fagdommarar).

Kva gjer ein meddommar?
Ein meddommar deltar i rettsmøta på lik line med fagdommar og er med på å vurdere om den tiltalte i ei straffesak er skuldig og kva slags straff vedkomande eventuelt skal få. Meddommarane sit saman med den juridiske fagdommaren, og lyttar til det partane fortel i retten. Ein meddommar kan også stille spørsmål.

Meddommarar deltar i straffesaker i tingrettane og lagmannsrettane. Dei er også med på å avgjere tvistar i sivile saker, dersom partane krev det. Ei sak kan vare frå ein halv dag til over fleire veker.

Ein jordskiftemeddommar deltar i saker i jordskifteretten. I skjønnssaker deltar skjønnsmedlemmer. I arbeidslivssaker deltar arbeidslivskunnige meddommarar.

Les meir om sjølve oppgåva og ansvaret som meddommar, om bevisvurdering og det å ta eit val under Kva skjer i retten.

Sjå video om det å vere meddommar
 

Kven kan bli meddommar?

Kven som kan vere meddommar er regulert i domstollova kapittel 4.

Du må

  • snakke og forstå norsk, og elles vere personleg eigna til oppgåva
  • ha fylt 21 år og vere under 70 år når du blir vald
  • ikkje vere frådømd stemmeretten
  • ikkje vere under offentleg gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • stå innført i folkeregisteret som busett i kommunen når valet blir gjennomført
  • vere norsk eller nordisk statsborgar, eller ha stått registrert i folkeregisteret som busett i Noreg dei siste tre åra
  • ikkje vere dømd for visse straffbare forhold
Kven kan ikkje vere meddommar?

Nokre yrkesgrupper kan ikkje vere meddommar, mellom anna stortingsrepresentantar, tilsette i Justisdepartementet, påtalemakta og politiet, eller praktiserande advokatar. 

Nokre straffereaksjonar fører også til at du ikkje kan vere meddommar.

Rettigheiter

Vervet som meddommar er ein samfunnsplikt. Dette inneber blant anna at du normalt får fri frå ordinært arbeid for å utføra vervet. Fører vervet til at du får tapt arbeidsforteneste, vert det gitt erstatning for legitimert tap.

domstolen sine nettsider kan du lesa om kva du har krav på å få dekt når du deltar som meddommar i rettsak.

Har du spørsmål?

Informasjon om de ulike domstolene finner du på www.domstol.no.

Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til e-post til politisk sekretariat ved Karina A. Haugland eller telefon 51777018.