Varsel - Plan 0515.00 Detaljregulering for tjenesteyting i Gamle Bryne Mek, Bryne

Teknaconsult AS varslar med dette planoppstart i tråd med Plan- og bygningslova § 12-8. Følgjande reguleringsarbeid er sett i gang: 

Detaljregulering for tjenesteyting i Gamle Bryne Mek, Bryne, plan nr. 0515.00

Fomålet med planen er å videreutvikla eigedomen med nytt garasjebygg og trappetårn i samband med ombygging av eksisterande politilokale. I tillegg ønskjer ein å utvida eksisterande publikumsinngang på nedre plan (inngangen til det som i dag er Justisbygget).

Planområdet omfattar eigedomane Arne Garborgs veg 15 og 16, gnr/bnr 1/47, 1/104 m.fl. Storleiken på planområdet er omkring 5,8 dekar.

Etter plan og bygningslova § 12-15 varslar ein og om samstundes handsaming av reguleringsplan og byggjesøknad, og om utbyggingsavtale etter PBL § 17-4.

Formål
Forslag til formål i planen er: Sentrumsformål med tjenesteyting og næring. I tillegg fortau, gangveg, veg og grønstruktur. Lista er ikke uttømmande.

Konsekvensutgreiing
Planforslaget vil verta utarbeidd som detaljregulering uten konsekvensutgreiing, i samsvar med Plan- og bygningslova §12-9 og §4-1.

Svarfrist: 09.08.2019

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet sendes skriftleg til: Teknaconsult AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, eller til post@teknaconsult.no

Kopi av merknad sendes skriftleg til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne eller til: post@time.kommune.no.

Vedlegg:

Planområdet (PDF, 486 kB)

Planinitiativ (PDF, 223 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 456 kB)