Varsel om oppstart: Plan 0550.00 - Detaljregulering for svømmehall, Bryne

Planlegging av ny svømmehall på Bryne er igang. Du kan kome med innspill

Asplan Viak AS, på vegne av Time kommune, gir med dette i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, melding om at følgjande reguleringsarbeid blir satt i gang: 

  Plan 550.00 Detaljregulering for svømmehall, Bryne (merk:Ved en feil er planen kunngjort som plan 0517.00 i avis og i brev)

Planens hensikt er å leggje til rette for svømmehall på deler av tomta, med høg utnytting på resten av tomta. Tomta er vist som delfelt BKB i områderegulering for BF11, plan 0517.00. Planforslaget vil regulere området til arealformåla næring, tenesteyting og idrett og tilhøyrande teknisk infrastruktur. Planområde omfattar også tilgrensande område for å gi en god overgang til tilgrensende arealer. 

Planforslaget inngår i områdeplan for BF11, Time kommunes kommunedelplan for sentrum og gjeldende kommuneplan. 

Meir informasjon om planarbeidet kan leses i planinitiativ, stedsanalyse, Anbefaling frå prosjektgruppen vedrørende svømmehallsituasjonen i Time kommune, og referat frå oppstartsmøte. Desse dokumenta ligg neders i denne artikkelen.

  

Konsekvensutreiing 

Planen er vurdert til å ikkje løyse ut krav om konsekvensutriing etter plan- og bygningslova §4-2, jf Forskrift om konsekvensutriing. 

  

Merknad

Du kan kome med kommentarar. Desse sendes til:  Hege.skotheim@asplanviak.no, med kopi til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne eller på e-post post@time.kommune.no innen fristen for å sende kommentarar. 

Fristen for å sende innspill er  05.08.2022

 

Vedlegg:

01 Planinitiativ (PDF, 5 MB)

02 Stedsanalyse (PDF, 5 MB)

03 Referat fra oppstartsmøte (PDF, 4 MB)

04 Anbefaling frå prosjektgruppen vedrørende svømmehallsituasjonen i Time kommune (PDF, 6 MB)