Varsel om oppstart - Plan 0547.00 - Detaljregulering for jordforbedring og massepåfylling, Trædet

I samsvar med § 12-8 og § 14-2 i plan- og bygningsloven og etter § 15 i forskrift om konsekvensutgreiing melder Aros arkitekter AS, på vegne av Planum AS, at reguleringsarbeid er satt i gang.

Formålet med planen er å tilretteleggje for terrengbearbeiding og massepåfylling for å øke produktiviteten av landbrukseigedomen gnr. 5 bnr. 2. Massene som er tenkt brukt til jordforbetringstiltakene skal utelukkande hentast fra naboeigedomer som er omdisponert til næringsområde, jf. NB3 og NB4 i kommuneplanen.

Planforslaget skal utarbeidast som detaljplan med konsekvensutgreiing i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1

Merknader og uttalar kan sendast til:

Aros Arkitekter AS v/Ingvild K. W. Røst, Langgata 10, 4306 Sandnes, eller elektronisk til ikr@aros.no.

Frist for merknadar: 08.05.2022.

Det blir høve til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegongs handsaming i lokal utvikling (ULK).

01 Referat fra oppstartsmøte (PDF, 3 MB)

02 Planinitiativ (PDF, 2 MB)

03 Forslag til planprogram (PDF, 2 MB)

04 Stedsanalyse (PDF, 16 MB)

05 Fastsatt anbefalingskart (PDF, 548 kB)

06 Varslingsbrev (PDF, 65 kB)

07 Varslingskart (PDF, 627 kB)