Varsel om oppstart: Plan 0539.00 Detaljregulering for håndtering av overskuddsmasser på 5/1 og 5/34, Line

Aros Arkitekter AS gir med dette, på vegne av Stangeland Maskin AS, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for håndtering av overskuddsmasser på 5/1 og 5/34, Line, plan nr. 0539.00

Planområdet er på ca. 50 daa og planlegges regulert til landbruksformål med hensynssone som midlertidig anleggsområde. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til landbruk. Det er vurdert at planen ikke faller inn under krav om konsekvensutredning.

Planavgrensning og planinitiativ (beskrivende tekst) er lagt ved.  

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet bes sendt til: Aros Arkitekter AS v/Ingvild K. W. Røst, Langgata 10, 4306 Sandnes, eller elektronisk til ikr@aros.no, innen 18.05.2021.

Vedlegg:

Planinitiativ (PDF, 3 MB)

Planområde (PDF, 411 kB)