Varsel om oppstart: Plan 0535.00 - Detaljregulering for næringsområde NB4, Håland

Føremålet med planarbeidde er å leggja til rette for høgare tettleik på eksisterande næringsområde, og regulera nye næringsområde på areal avsett til framtidig næringsverksemd. Område rundt foreslått planområde inneheld eksisterande næringsbygningar med tilhøyrande infrastruktur. Planforslaget rommar følgjande eigedommar  gnr./bnr. 5/2, 5/39, 4/149 og 5,32. Eigedom 5/2 og 5/39 er i dag et ubygd område, medan 4/149 og 5/32 består av Aarbakke og fylkesvegen(Brøytvegen) innanfor planområdet.

 

Planforslaget blir utarbeidd som detaljplan med konsekvensutgreiing i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-9 og 4-1.

Merknadar og kommentarar kan sendast til:

Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord (eller på e-post: flekkefjord@arkkso.no), med kopi til: Time kommune, Pb. 38, 4349 Bryne (eller på e-post til: post@time.kommune.no). 

Frist for merknadar: 15.10.2021

 

Vedlegg:

0535.00 Planinitiativ (PDF, 2 MB)

0535.00 Planprogram (PDF, 3 MB)

0535.00 Referat fra oppstartsmøte (PDF, 3 MB)

0535.00 Utvidelse_reduksjon av planområdet (PDF, 252 kB)

0535.00 Plangrense (PDF, 194 kB)

0535.00 Varslingsbrev (PDF, 250 kB)

0535.00 Avisannonse (PDF, 509 kB)