Varsel om oppstart: Plan 0533.00 - Detaljregulering for bustader i Blåberget, Kverneland

Føremålet med reguleringa er å leggje til rette for oppføring av 4 nye einebustader.

Planarbeidet utløysar ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2, jamfør Forskrift om konsekvensutgreiing.

Merknadar og kommentarar kan sendast til:

Head Energy UP AS, Heiamyrå 19, 4031 Stavanger( eller på epost til: camilla.bo@headenergy.no ), med kopi til: Time kommune, Pb. 38, 4349 Bryne (eller på epost til: post@time.kommune.no). 

Frist for merknadar: 05.10.2020

Det vert anledning til å utala seg til planforslaget under offentleg ettersyn etter førstegongs behandling i lokal utvikling (LOK).

 

Vedlegg:

0533.00 Planinitiativ (DOCX, 2 MB)

0533.00 Referat_oppstartsmøte (PDF, 2 MB)

0533.00 Plangrense (PDF, 187 kB)

0533.00 Varslingsbrev (DOCX, 57 kB)