Varsel om oppstart: Plan 0532.00 Detaljregulering for bustader i Sælandsvegen, Undheim

Det er startet planarbeid for nye bustader på Undheim. Bustadene skal kjøyre ut i Sælandsvegen.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Jarle Kartevoll, oppstart av reguleringsplanarbeid med detaljregulering for bustader i Sælandsvegen (planID 0532.00) på Undheim, Time kommune.

Føremålet med planen er å leggja til rette for 3 enebustader.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2. jf Forskrift om konsekvensutgreiing.

Meir informasjon om planen kan lesast i planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet.

Frist for innspill er: 11.11.2020

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til: paal@stavark.no, eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til: post@time.kommune.no eller til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne.

Det vert anledning til å utala seg til planforslaget under offentleg ettersyn etter førstegongs behandling i lokal utvikling (LOK).

 

Vedlegg:

Referat frå oppstartsmøtet (PDF, 2 MB)

Planinitiativ (PDF, 3 MB)