Varsel om oppstart - Plan 0523.00 - Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Kvarnaland

Asplan Viak as varsler med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høyring av planprogram for:

Plan 0523.00 - Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Kvarnaland.

Formålet med planarbeidet er å sikra framtidig drift av masseuttak og asfaltverk på Søra Kalberg. Planområdet omfatter gnr/bnr 29/2 og 7, og 29/5 og 8.

Planarbeidet vil også omhandle følgende;

  • Det skal vurderes mulighet for utvidelse av uttaksområde mot øst.
  • Det skal vurderes mulighet for å gå lenger ned i dybden av uttaket.

 

Konsekvensutgreiing (KU)

Planarbeidet utløyse krav om KU og blir omfatta av forskriftens § 6 b) vedlegg I punkt 19 og 30. Punkt 19 omhandla uttak på minst 200 dekar samla overflate eller samla uttak med meir enn 2 millioner m3 masse. Punkt 30 gjeld utviding eller endringar omtalt i vedlegg 1 der utviding eller endringa i seg sjølv overstiger størrelseskriteriene.

 

Merknad

Kommentarer og innspill til planarbeidet sendas til:

Asplan Viak AS v/Ingrid Høymer Fossan, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til ingrid.fossan@asplanviak.no med kopi til Time kommune; post@time.kommune.no

Merknader må være sendt innen 20.mars 2020.

Det vert høve til å ytra seg til planforslaget når det vert sendt på høyring og vert lagt ut til offentleg ettersyn etter førstegongs handsaming i Lokal utvikling (LOK). Vidare handsaming etter offentlig ettersyn vil skje i utval for LOK og Kommunestyret.

 

Kontaktpersoner

Ingrid Høymer Fossan kan nås på telefon 920 36 698.

Sakshandsamar i Time kommune er Hilde Tjemsland. Hun kan nås telefon 51 77 61 29, eller på e-post hilde.tjemsland@time.kommune.no

 

Vedlegg:

 

 

Utbyggingsavtale:

I samsvar med plan- og bygingsloven § 17-4 varsles det også at det startes forhandlinger om utbyggingsavtale.