Varsel om oppstart: Plan 0514.00 - Detaljregulering for bustader i Røsslyngvegen 1A, Bryne

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for bustader på eksisterande eigedom.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-15, vert det lagt opp til felles behandling av reguleringa og byggesøknad.

Merknadar og kommentarar kan sendast til:

Vial AS, Auglendsmyrå 18, 4016 Stavanger (eller på epost til: post@vial.no), med kopi til Time kommune, pb. 38, 4349 Bryne (eller på e-post til: post@time.kommune.no).

Frist for merknadar: 10.05.2019

Det vert anledning til å utala seg til planforslaget under offentleg ettersyn etter førstegongs behandling i lokal utvikling (LOK).

 

Vedlegg:

0514.00 Planinitiativ (PDF, 5 MB)

0514.00 Referat_oppstartsmøte (PDF, 479 kB)

0514.00 Plangrense (PDF, 447 kB)

0514.00 Varslingsbrev (PDF, 314 kB)