Varsel om oppstart: Plan 0513.00 - Detaljregulering for bustader og næring i Hetlandsgata 16 og 18, Bryne

Føremålet med planen er å leggja til rette for næring og bustader.

Planområdet er ein del av kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026, område S33.

Bygg og anlegg framtidig: Sentrumsføremål.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing.

Merknader og kommentarar kan sendast til:

Arkitektkontoret Vest AS,  Storgata 48, 4307 Sandnes, (eller på e-post til: karlemil.sodergren@arkvest.no), med kopi til Time kommune, pb. 38, 4349 Bryne (eller på e-post til: post@time.kommune.no).

 

Frist for merknader: 08.03.2019

 

Det vert anledning til å utala seg til planforslaget under offentleg ettersyn etter førstegongs behandling i lokal utvikling (LOK).

 

Vedlegg: