Varsel om oppstart: Plan 0509.00 - Detaljregulering for bustader ved Skogsvegen, Kvernaland

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette  for fire einebustader og ein tomannsbustad på eigendommen gnr. 28 bnr 191. Dette inneber deling av eigendommen i mindre tomter, etablering av ny felles atkomstvei til eigendommen, samt tilrettelegje for areal til felles renovasjon.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovens § 4-2. jf Forskrift om konsekvensutgreiing.

Merknadar og kommentarar kan sendast til:

Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord (eller på epost til: flekkefjord@arkkso.no), med kopi til Time kommune, pb. 38, 4349 Bryne (eller på e-post til: post@time.kommune.no).

Frist for merknadar: 12.08.2019

Det vert anledning til å utala seg til planforslaget under offentleg ettersyn etter førstegongs behandling i lokal utvikling (LOK).

 

Vedlegg:

0509.00 Planinitiativ (PDF, 2 MB)

0509.00 Referat_oppstartsmøte (PDF, 2 MB)

0509.00 Plangrense (PDF, 223 kB)

0509.00 Varslingsbrev (PDF, 385 kB)