Varsel om oppstart og høyring av planprogram: Plan 0552.00 Detaljregulering for kjøpesenteret M44, Bryne sentrum

Prosjektil Areal AS gir med dette i samhøve med plan- og bygningslovas § 12-8, melding om at fylgjande reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 0552.00 Detaljregulering for kjøpesenteret M44, Bryne sentrum

Planprogramet for konsekvensutgreiing sendes samstundes på høyring.

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for utvikling av kombinert næring og bustad innanfor planområdet. Det planlegges ei utviding av M44s butikklokaler, med eit variert tilbod av tjenester og butikker. Det skal også leggjast til rette for bustader med uteoppholdsareal på lokk over næringsarealealane. Utviding og økte høgder vil leggjast mot fv44 i nordvest. Mot Reevegen planleggjast dagens høgder vidareført. Det vurderes og moglegheit for eit høghus innanfor området der Felleskjøpet er i dag, i tråd med føringane i sentrumsplanen.  

Planområdet er vist med stipla linje:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarleg myndigheits vurdering av KU-plikt er at planarbeidet utløyser krav om KU, og forslag til planprogram sendast på høyring og blir lagt ut til offentleg ettersyn i samhøve med plan- og bygningslovas §12-9. 

Planoppstart blir også kunngjort i Jærbladet 23.12.2022. 

Eventuelle kommentarar kan sendast til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no, innan 10.02.2023, med kopi til Time kommune, e-post: plan@time.kommune.no. 

Det blir også mogelegheit for å uttala seg til planforslaget under offentleg ettersyn etter førstegangsbehandlinga.

Vedlegg:

01 Planinitiativ (PDF, 2 MB)

02 Planprogram (PDF, 2 MB)

03 Referat oppstartsmøte (PDF, 3 MB)