Varsel om oppstart og høyring av planprogram - plan 0528.00 Detaljregulering for kraftintensiv næring i Undheimsvegen, Undheim

Asplan Viak as varsler med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høyring av planprogram for:

Plan 0528.00 - Detaljregulering for kraftintensiv næring i Undheimsvegen, Undheim.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for kraftintensiv næringsverksemd. Det er særskild fokus på aktøra innen datalagring/datasenter og batteriproduksjon. Det skal og vurderast næringsverksemd som kan nytta overskotvarmen frå kraftintensiv næring.

Planområdet er ca 139 daa, og omfatter deler av eigedomane (gnr/bnr) 46/18, 46/47 og 46/216.

Konsekvensutgreiing (KU)

Planarbeidet utløyse krav om KU og blir omfatta av forskriftens § 6 b) vedlegg I punkt 24 og § 8.

Merknad

Kommentarer og innspill til varsel om oppstart og høyring av planprogram skal sendas til:

Asplan Viak AS v/Christian Mayer, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger eller til christian.meyer@asplanviak.no med kopi til Time kommune; post@time.kommune.no

MERKNADSFRIST: 23.10.2020.

Det vert og høve til å ytra seg til planforslaget når det vert sendt på høyring og  lagt ut til offentleg ettersyn etter førstegongs handsaming i Utval for lokal utvikling (ULK). Vidare handsaming etter offentlig ettersyn vil skje i utval for lokal utvikling (ULK) og Kommunestyret.

Vedlegg:

1. Varslingsbrev (PDF, 317 kB)

2. Referat frå oppstartsmøte (PDF, 2 MB)

3. Planinnitiativ (PDF, 4 MB)

4. Planproram (PDF, 11 MB)