Varsel om oppstart av planarbeid og høring planprogram : Plan 0548 i Time kommune og plan 2022003 i Klepp kommune - Områdeplan for området Orstad nord/Kalberg/Frøyland/Kvernaland

Det skal utarbeides en områdeplan for Orstad nord/Kalberg/Frøyland/Kvernaland i Time kommune og Klepp kommune for å etablere rammer for utbygging, samt rammer for videre detaljregulering.

Områdeplanen omfatter ny trasé fv. 505 om Kvernaland (omkjøringsveien), samt næringsområdene NK1-NK4, råstoffutvinningsområdene RK1-RK5, grøntområdene GK1-GK3, BK1, boligområdene BK5 og BK6 i Time kommuneplanen sin arealdel, samt næringsområdet KN6 i Klepp kommune.

Områdeplanen skal følge opp Time kommuneplanens krav til felles planlegging

Varslet planområde
Planområdet er i hovedsak avgrenset til Time kommune, men deler av omkjøringsveien og industriområde KN6 i Klepp kommune er inkludert for å sikre en helhetlig områdeplan som ivaretar adkomst til området fra ny tras´fv. 505.

Konsekvensutredning

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.1 og 4.2, og forskrift om konsekvensutredninger § 6a, er det vurdert at planen utløser krav til planprogram og konsekvensutredning.

Svarfrist

Merknader til varsel om oppstart og planprogram sendes skriftlig til Time kommune med kopi til Klepp kommune. Det kan gjøres digitalt (via Gje uttale nedanfor) eller pr. brev til Time kommune, Postboks 38, 4390 Bryne.

Kopi til Klepp kommune kan sendes til  postmottak@klepp.kommune.no eller pr. brev til Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe.

Merknader må være komme i hende innen 28.06.2022. En ber om at eventuelle leietakere blir informert.

Kontaktperson for saken er Yvonne van Bentum (51 77 61 15, Time kommune) og Trygve Valen (979 78 717, Klepp kommune)

Les plandokumenta

Gje uttale