Utkast til utbyggingsavtale - Reguleringsplan 0482.00

Det er utarbeidd utkast til utbyggingsavtale for reguleringsplan
0482.00 - Detaljregulering for bustader og friområde, Reemarka, Bryne.

Utkast til utbyggingsavtale (PDF, 273 kB).
Kalkyle omleggingar Reemarka (PDF, 453 kB).
Oversiktsteikning til kalkyle (H101-3) (PDF, 7 MB).
Godkjent plankart - reguleringsplan 0482.00 (PDF, 882 kB).
Godkjente føresegner - reguleringsplan 0482.00 (PDF, 534 kB).

Dokumenta kan også sjåast på innbyggarservice i Time rådhus.

Eventuelle merknader til avtaleutkastet må sendast Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne eller post@time.kommune.no innan 12.01.2020.