Planprogram for avgrensa revisjon av kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 - oppstart, høyring og offentleg ettersyn

Etter plan- og bygningslova §11-12 gir Time kommune med dette melding om at arbeidet med ein svært avgrensa revisjon av kommunedelplan for Bryne sentrum vert sett i gang. I medhald av § 11-13 i lova har formannskapet i møte den 01.09.2020 vedtatt å leggja forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Revisjonen vil i omhandla tema handtering av overvatn, parkering og vurdering av enkelte prinsipp-plansakar som har vore behandla i kommunestyret.

Du kan lesa plandokumenta og gi uttale til planen via den digitale løysinga til kommunen:

Plandokument

Gi uttale til planen

Merknader kan òg sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.

Høyringsfrist: 15:10.2020