Plan 0537.00 Detaljregulering for bustader i Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-11 melder Arkitektkontoret Vest AS om at følgjande reguleringsarbeid vert sett i gang:

Plan 0537.00 - Detaljregulering for boliger i Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland

Føremålet med reguleringa er å leggje til rette for ein busetnad av rekkehus og blokkbusetnad. Plassering og val av bustadtypologi er tenkte i forhold til terreng og landskap, solforhold for omgivnader og omkringliggande busetnad og tilpassing av volum til området.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing.

Det varsles også at arbeid med utbyggingsavtale.

 

Merknader og kommentarar sendast til:

Arkitektkontoret Vest AS,  Storgata 48, 4307 Sandnes, eller på e-post til: havard.austvoll@arkvest.no ,med kopi til Time kommune, pb. 38, 4349 Bryne (eller på e-post til: post@time.kommune.no).

 

Frist for merknader: 08.01 2021

Det blir høve til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegongs handsaming i lokal utvikling (LOK).

Vedlegg:

Varslingsbrev (PDF, 581 kB)

Planinitiativ (PDF, 12 MB)

Referat fra oppstartsmøtet (PDF, 3 MB)