Møte i kommunestyret tysdag 21. juni kl. 17.00

Publikum kan følgja møte digitalt gjennom direktesending på kommunen si nettside via webTV.
Saksdokumenta vert publiserte på Time kommune si nettside 7 dagar før møtet.
Partia har gruppemøte på rådhuset måndag 20. juni frå kl. 19.00.

Saker som skal behandlast:

 • Godkjenning av protokoll
 • Bryne storhall - revidert budsjett etter anbud
 • Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKA) - godkjenning av ajourført selskapsavtale og forslag til eierstrategi overfor IKA
 • Plan 0532.00: Detaljregulering for bustader i Sælandsvegen, Undheim
 • Plan 0512.00: Detaljregulering for bustader i Biskop Hognestads gate 7 og 9, Bryne
 • Årsrapport og rekneskap 2021
 • Tertialrapport per 30.04.2022
 • Barnehagebruksplan 2022-2026
 • Frivilligstrategi for Time kommune 2022-2025
 • Utgreiing av ATO-avdeling i Time kommune
 • Prosjekt 5563 Sanering VA Kolheibrotet/Austbøvegen/Linevegen- godkjenning av prosjekt etter anbud
 • Søknad om tilleggsløyving frå Skjæret, Myrane og Bergene vann- og avløpslag SA
 • Forprosjekt vass- og avløpsanlegg frå Undheim til Schlumberger
 • Vass- og avløpsanlegg frå Undheim til Schlumberger, godkjenning av utbyggingsavtale og intensjonsavtale med Weatherford AS, plan 0528
 • Stikkrenne sør av 1900-svingen, utviding på grunn av flaum oppstraums
 • Lysløype Eivindsholtjørn - ny vurdering etter tilbod på pullertar frå Nordic Steel AS
 • Jæren Recovery College - godkjenning av prinsipper for fremtidig organisering og drift
 • Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse, born og unge"
 • Restetorg for sal av billettar til arrangement ved Storstova
 • Oversikt referatsaker
 • Spørsmål til ordførar - mobbing på skulen og oppfølging
 • Forvaltningsrevisjonsrapport "Bærekraft ved offentlege kjøp"