Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen

Etter plan- og bygningslova §11-15 gjev Time kommune med dette melding om at Time kommunestyret i møte 17.12.2019 vedtok å eigengodkjenna:

Kommuneplan Time kommune 2018-2030 – Arealdelen

Eigengodkjenninga gjeld ikkje områda der Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune har fremja motsegn. Dette gjeld områda FB1-FB3 (Forretning på Håland) og R11 (masseuttak sør for Undheim). Desse planforslaga vil verta sende til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg godkjenning.

Det er starta opp eit vidare planarbeidet for området der Bybåndet sør i Time kommune framleis gjeld. Dette arbeidet utgjer fase 2 i Kommuneplan 2018-2030. Fase 2 har mål om å få ein godkjent plan i løpet av 2020.

Vedtatt kommuneplan kan ikkje påklagast.

Plandokument og bakgrunnsdokument finn du samla her.  Papirkopi er tilgjengeleg på Innbyggarservice i rådhuset.

 - Vedtatt plankart heile kommunen  (PDF, 8 MB)

 - Vedtatt plankart tettstadene  (PDF, 4 MB)

 - Godkjente føresegner og retningslinjer (PDF, 766 kB)

- Plantekst (PDF, 5 MB)

Planbeskrivelse, konsekvensanalyse og risiko-og sårbarhetsanalyse (PDF, 6 MB)