Kom med forslag på kandidatar til ungdomsrådet i Time

I følgje ny kommunelov, må kommunen ha ungdomsråd. Time kommune skal frå neste år opprette ungdomsrådet.

Ungdomsrådet i Time kommune skal ha 11 medlemmer. Alle medlemmer skal ha personleg varamedlem. Medlemmene til ungdområdet blir vald for 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valtidspunktet ikkje ha fylt 19 år.

I ny kommunelov er ungdomsråd gitt same rett til medvirkning som eldreråd og råd for mennesker med funksjonsnedsetting.

Forskrifta seier blant anna:

«Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidpsunkt i saksbehandlingem, at uttalelsene fra rådne har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådet har rundt 7 møter i året der ein diskuterer saker som har betydning for barn- og unge i kommunen, og får koma med uttale til saker som skal til behandling i kommunestyret.

Time kommune har utarbeida forslag til møteplan for 2020. Møta er lagt til tysdagar, men møtetidspunkt ikkje fastsett. Det blir gitt møtegodtgjersle.

Forslag til kandidatar skal sendast til post@time.kommune.no innan 06.12.2019.