Høyringsforslag til planprogram for Klima- og miljøplan 2022-2032

Utval for lokal utvikling godkjende i møte 23.06.2021 å leggja høyringsforslag til planprogram for Klima- og miljøplan 2022-2032 ut på høyring og offentleg ettersyn.

Merk at høyringsuttalane er offentlige etter offentleglova og vert publisert saman med øvrige høyringsuttalar.

Høyringsfrist er 15. september 2021.

Les plandokumenta:

Gje uttale til høyringsforslaget: