Høyring - Utbyggingsavtale til reguleringsplan 0458.00

Etter plan- og bygningslova §17-3 leggjar Time kommune med dette utkast til utbyggingsavtalen for «Reguleringsendring for bustadfortetting sør for Brøytvegen, Håland» – Plan 0458.00 ut til offentleg ettersyn:

Gje uttale til utbyggingsavtalen

Les saksdokumenta

 

Eventuelle merknadar til avtaleutkast kan og sendast Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne innan 01.01.2021.