Høyring: Planstrategi for Time kommune 2019-2023

Med heimel i plan- og bygningslova § 10 -1, skal planstrategien kunngjerast for å kunna gi høve til å koma med innspel og merknader.

Du kan lesa plandokumenta og gje uttale til planen via kommunen si digitale løysing:

Plandokument

Høyringsuttale

Merknader kan også sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.

Ønsker du å få dokumenta i papirformat, kan du kontakta innbyggarservice i rådhuset.

Frist for å sende merknader til planstrategien er 05.03.2020.