Høyring - Planprogram for samfunnsdelen Kommuneplan Time kommune 2022 - 2034

Time formannskap godkjende i møte 16. mars 2021 å leggja Høyringsforslag til Planprogram for samfunnsdelen Kommuneplan Time kommune 2022 – 2034 ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Merk at høyringsuttalane er offentlige etter offentleglova og vert publisert saman med øvrige høyringsuttalar.

Høyringsfrist er 4. mai 2021.

Les saksdokumenta og gje uttale