Høyring: Plan 0543.00 – Detaljregulering for utvidelse av Jæren DPS, Bryne

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 01.09.2022 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn og høyring:

Plan 0543.00 – Detaljregulering for utvidelse av Jæren DPS, Bryne

Formålet med planen er å legga til rette for nybygg tilhørende Jæren DPS. I tillegg skal det reguleres et offentlig friområde sør i planen.

Fullstendig omtale av planen, samt saksframstilling med vedlegg, finn de ved å følgje lenka merka "plandokumenter". For å gje uttale til planen ved hjelp av sikker digital innsending via Time kommunes nettside, trykk på lenka merka "Gje uttale".

Plandokumenter

Gje uttale

De kan og senda uttale til planen via brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller via e-post til plan@time.kommune.no.

Frist for å senda inn merknad til planen er 23.10.2022.