Høyring: Plan 0533.00 - Detaljregulering for bustader i Blåberget, Kvernaland

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 29.04.2021 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høyring:

 Plan 0533.00 - Detaljregulering for bustader i Blåberget, Kvernaland.

Formålet med planen er å legga til rette for fire nye bustader i felt BKS1, og innanfor felt BFS1 vert det lagt til rette for ei fortetting med i alt to bustadar ved eit seinare høve.

Du kan lesa plandokumenta og gi uttale til planen via den digitale løysinga til kommunen.

Plandokument

Gi uttale

Frist for å gi merknader til planen er 21.06.2021.

Merknader kan òg sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne,

eller på e-post til post@time.kommune.no. Merk med plannummer og -namn

Ønsker du å få dokumenta i papirformat kan du henvenda deg til innbyggarservice i  rådhuset.