Høyring: Plan 0532.00 - Detaljregulering for bustader i Sælandsvegen, Undheim.

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 11.03.2021 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høyring:

Plan 0532.00 - Detaljregulering for bustader i Sælandsvegen, Undheim.

Formålet med planen er å legga til rette for 6 nye bustadar: to einebustadar og ein firemannsbustad, samt legga til rette for ny tilkomst for eksisterande tomannsbustad.

Du kan lesa plandokumenta og gi uttale til planen via den digitale løysinga til kommunen.

Plandokument

Gi uttale

Frist for å gi merknader til planen er 14.05.2021.

Merknader kan òg sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne,

eller på e-post til post@time.kommune.no. Merk med plannummer og -namn

Ønsker du å få dokumenta i papirformat kan du henvenda deg til innbyggarservice i  rådhuset.