Høyring: Plan 0524.00 - Detaljregulering for bustader i Gamle Hognestadvegen og Jacob bakars veg, Bryne

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 01.09.2022 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høyring:

Plan 0524.00 - Detaljregulering for bustader i Gamle Hognestadvegen  og Jacob bakars veg, Bryne

Føremålet med planen er å legga til rette for bustader i form av blokkleiligheter, rekkjehus og einebustader i rekkje

Du kan lesa plandokumenta og gi uttale til planen via den digitale løysinga til kommunen.

Plandokument

Gje uttale

Frist for å gje merknader til planen er 23.10.2022.

Merknader kan òg sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne,

eller på e-post til plan@time.kommune.no . Merk med plannummer og -namn

Ønsker du å få dokumenta i papirformat kan du henvenda deg til innbyggarservice i  rådhuset.

 

Merknader blir referert og kommentert til politisk utval og ikke svart på med brev til dei som sender merknad. Etter høyringa blir planen handsama i utval for lokal utvikling og kommunestyret. Det vert moglegheit til å klaga på vedtaket kommunestyret gjere.