Varsel om forsinkingar og mogleg nedetid

Grunna nødvendige systemoppdateringar, kan det oppstå forsinkingar og nedetid i nokre av dei digitale tenestene våre i perioden fredag 26. mai-måndag 5. juni. Det kan oppstå forseinking i saksbehandling, og postlister og møtesaker kan verta utilgjengelege på nettsida vår i perioden. 

Me beklagar eventuelle ulemper dette medfører. 

Høyring - Plan 0523.00 Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Kvernaland

Utval for lokal utvikling vedtok i møtet den 09.03.2023 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn og høyring: 

Plan 0523.00 – Detaljregulering for masseuttak på Søra Kalberg med avkjørsel til Åslandsvegen, Kvernaland 

Planen utløyser krav om konsekvensutgreiing. Konsekvensutreiinga er på høyring saman med planforslaget.

Føremålet med planen er å legga til rette for vidare drift i eksisterande masseuttak. Planen legg og til rette for ei utviding av uttaket. Avkøyrsla vert den same som i dag. 

Fullstendig omtale av planen, samt saksframstilling med vedlegg, finn de nederst i denne artikkelen. Dokumenta kan du og få ved å ta kontakt med Innbyggarservice i Time rådhus. 

For å gje uttale til planen ved hjelp av sikker digital innsending via Time kommunes nettside, trykk på lenka merka "Gje uttale". De kan og senda uttale til planen via brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller via e-post til post@time.kommune.no.

Frist for å senda inn merknad til planen er 12.05.2023. Personar som er direkte berørt har fått eget brev og egen høyringsfrist.

Vedlegg:

1. Saksprotokoll (PDF, 388 kB)

2. Plankart (PDF, 2 MB)

3. Føresegner (PDF, 116 kB)

4. Planbeskrivelse og konsekvensutredning (PDF, 3 MB)

5. ROS analyse (PDF, 2 MB)

6. KU kulturminner og kulturmiljø (PDF, 2 MB)

7. KU landskap (PDF, 6 MB)

8. KU trafikk (PDF, 888 kB)

9. VA rammeplan (PDF, 3 MB)

10.  Hydogeologisk notat (PDF, 3 MB)

11.  Geoteknisk rapport (PDF, 2 MB)

13.  Støyrapport (PDF, 5 MB)

14. Illustrasjonsplan (PDF, 9 MB)

15. Illustrasjonsplan snitt (PDF, 3 MB)

16.  Fastsatt planprogram (PDF, 9 MB)

17.  Saksprotokoll planprogram (PDF, 423 kB)

18. Arbeidsmøte med Statnett 24.02.2021 (PDF, 223 kB)

19. Alle merknader (PDF, 7 MB)

20. Merknader - Oppsummert og kommentert (PDF, 229 kB)

21. Publikasjon-Anleggsmaskiner og elektriske anlegg (PDF, 6 MB)