Høyring: Plan 0507.00 – Områdeplan for S12 og S15, Bryne sentrum

Utval for lokal utvikling har i møtet den 10.12.2020 vedtatt å leggja forslag til plan 0507.00 - områdeplan med alternativ 2 ut på høyring og offentleg ettersyn.

Føremålet med områdeplanen er å sikre ei heilskapleg planleggjing og optimal utnytting av desse to kvartala. Planområdet ligg mellom Storgata, Erlandsbakken, Meierigata og Øgårdsbakken.

Du kan lesa plandokumenta og gi uttale til planen via den digitale løysinga til kommunen.

Plandokument

Gi uttale

Frist for å gi merknader til planen er 14.05.2021.

Merk! Har du fått brev med anna frist, gjeld 14.05.2021 og for deg.

Merknader kan òg sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne,

eller på e-post til post@time.kommune.no. Merk med plannummer og -namn

Ønsker du å få dokumenta i papirformat kan du henvenda deg til innbyggarservice i rådhuset.