Høyring: Plan 0503.00 - Detaljregulering for fv 505 Frøyland bru, Kvernaland

Utval for lokal utvikling har i møte, den 04.06.2020, vedtatt å leggje denne reguleringsplanen ut på høyring og offentlieg ettersyn.

Planforslaget omfattar ny Frøyland bru og fortau langs fv 505 Kvernalandsvegen.

Du kan lesa plandokumenta og gi uttale til planen via den digitale løysinga til kommunen.

Plandokument

Gi uttale

 

Merknader kan òg sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne,

eller på e-post til post@time.kommune.no. Merk med plannummer og -namn

Ønsker du å få dokumenta i papirformat kan du henvenda deg til servicetorget i rådhuset.

 

Frist for å gi merknader til planen er 17.08.2020.

 

Vedlegg:

Saksprotokoll (PDF, 594 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Plankart (Time og Klepp) (PDF, 750 kB)

Føresegner (PDF, 31 kB)

Planskildring (PDF, 9 MB)

Tegninger (PDF, 5 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Støysonekart (PDF, 734 kB)

Geoteknisk rapport (PDF, 6 MB)

Flaumrapport (PDF, 1001 kB)

Elveøkologiske undersøkinger (PDF, 3 MB)

Merknader (PDF, 7 MB)