Høyring: Plan 0444.00 - Detaljregulering for massedeponi på Gausland

Føremålet med planarbeidet er å tilretteleggja området til deponi for reine gravemasser, som etter kvart og etappevis vil opparbeidast til fulldyrka jord og jordbruksføremål.

 

Gi høyringsuttale

Les plandokumenta

Dokumenta kan ein òg få ved å vende seg til Servicetorget på rådhuset.

Merknader kan også sendast pr. post til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.

Frist for å kome med merknader til planen er 21.03.2019.