Høyring og nabovarsel: Plan 0544.00 Detaljregulering for bustader i Kolheivegen 10, Bryne

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 02.06.2022 å legga eit forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn og høyring:

Plan 0544.00 Detaljregulering for bustader i Kolheivegen 10, Bryne

Føremålet med planen er å legga til rette for ei utviding av eksisterande bufellesskap på Kolheia, på eiga tomt. Det skal byggast tre nye leilighetar og ein utvida personalbase.

Nabovarsel:

I denne saka er det felles handsaming av reguleringsplanforslag og byggesøknad. Det betyr at dokumenter som gjøres tilgjengeleg ut i høryingsfasen også er å ansjå som dokumentasjon for nabovarsling. Uttalelser og merknader som kommunen mottek behandles i plansaka og legges fram for kommunestyret i samband med sluttbehandling av planforslaget. Det sendes ikkje ut eige nabovarsel.

Frist for å gje uttale er 15.08.2022.

Merknader til planen kan og sendast til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne, eller på e-post til plan@time.kommune.no . Merk med plannummer og namn.

Du kan og få plandokumenta i papirformat ved å venda deg til innbyggarservice i Time rådhus

Plandokumenter

Gje uttale