Høyring - Endring i plan 0484.02 Detaljregulering for boliger i Skudebergvegen 36

Det er foreslått endringer i plankart og føresegner for å endre bustadtype frå famliebustader til mindre bustader tilpassa mellom anna fystegongsetablerarar

Meir utfyllande informasjon om endringane kan lesas i vedlegga nedanfor.

Har du innspill

Du kan gi innspill til planendrinen ved å senda brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller e-post til plan@time.kommune.no 

Frist for å gi merknader til planendringen er 11.10.2022

1. Skildring av forslag til endring (PDF, 2 MB)

2. Forslag til nye føresegner (PDF, 111 kB)

3. Gjeldande føresegner (PDF, 85 kB)

4. Forslag til nytt plankart (PDF, 568 kB)

5. Gjeldande plankart (PDF, 140 kB)

6. Illustrasjonsplan (PDF, 995 kB)