Høyring: Endring i plan 0232.05 - Detaljregulering for Håland Aust

Føremålet med endringen er å leggje til rette for eit nytt lagerbygg på eigedom med gards- og bruksnummer 4/85. Som ein del av forslaget er det også lagt opp til å flytte eksisterande trasé for VA-ledning (som i dag går under eksisterende bebyggelse).

Meir utfyllande informasjon om endringane kan lesast i vedlegga nedenfor.

Har du innspel?
Du kan gi innspill til planendrinen ved å senda brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller e-post til post@time.kommune.no 

Frist for å gi merknader til planendringen er 23.10.2022.

0232.05 Forslag til plankart 20-09-2022 (PDF, 508 kB)

0232.05 Forslag til bestemmelser 20-09-2022 (PDF, 15 kB)

0232.00 Godkjent plankart (PDF, 357 kB)

0232.00 Godkjente bestemmelsr (PDF, 50 kB)

0232.05 Notat - Reguleringsendring Håland Lagerbygg 16-09-2022 (PDF, 2 MB)

0232.05 Forenklet ROS-analyse 16-09-2022 (PDF, 473 kB)

0232.05 Situasjonsplan 01-07-22 (PDF, 2 MB)

0232.05 Snitt A-A 01-07-2022 (PDF, 99 kB)

0232.05 Fasader 01-07-2022 (PDF, 403 kB)

0232.05 3D Fasader 01-07-2022 (PDF, 4 MB)

0232.05 3D-Siktepunkter 11-08-22 (PDF, 835 kB)