Høyring: Endring av plan 0297 - Fortetting Hauabakkvegen 8 og 10, Kverneland

Føremålet med endringa er å auke utnyttinga på gnr 28 bnr 784 og 785. Båe tomter er i dag regulert til vertikaldelt tomannsbustad.

Meir utfyllande informasjon om endringane kan ein lesa i vedlegga nedenfor.

Har du innspel?
Du kan koma med innspel til planendringa ved å senda brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller e-post til post@time.kommune.no 

Frist for å sende inn merknad til planendringa er 19.04.2024.

01 Plankart 26-01-2024 (PDF, 2 MB)

02 Føresegner 14-03-2024 (PDF, 140 kB)

03 Illustrasjoner og terrengprofil (PDF, 2 MB)

04 Utomhusplan (PDF, 3 MB)

05 Sol/skygge vårjevndøgn (PDF, 815 kB)

06 Sol/skygge sommersolverv (PDF, 2 MB)

07 Støyanalyse (PDF, 3 MB)

08 Gjeldande plankart (PDF, 368 kB)

09 Gjeldande føresegner (PDF, 154 kB)