Høyring: Endring av plan 0210 - Reguleringsplan for Ree næringspark

Føremålet med planen er å endre regulert parkeringsareal om til industri, for å leggja til rette for opparbeiing av nytt industribygg. Endringa skal også innbefatte endring for kontorbygg, som tidlegare har fått dispensasjon for å utvide i høgda.

Meir utfyllande informasjon om endringane kan lesast i vedlegga nedenfor.

Frist for å sende inn merknad til planendringa er utgått.

Vedlegg:

01 Plankart 03-11-2023 (PDF, 596 kB)

02 Bestemmelser 03-11-2023 (PDF, 104 kB)

03 Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

04 ROS-analyse (PDF, 8 MB)

05 VA-notat (PDF, 298 kB)

06 Gjeldende plankart (PDF, 289 kB)

07 Gjeldende bestemmelser (PDF, 29 kB)