Høyring: 0443.03 Detaljregulering for Bryne Stadion samt boligområde sør for stadion

Time kommune har mottatt forslag til endring i reguleringsplanen for Bryne stadion.

Endringen gjelder området ved Trallfavegen.

Forslag til endringer er detaljert gjort rede for i vedleggene nederst i denne artikkelen. Nedenfor er en punktvis oppsummering av hovedtrekkene:

Det er foreslått at revovasjonsløsningen flyttes fra snuhammer til Trallfavegen.

Regulert gangvei fra boligblokken til f_LEK1 er tatt ut av planen.

Gatetun, f_GT1, er foreslått endret til felles uteoppholdsareal, f_U1.

Formålet forretning er foreslått endret til dagligvareforretning. Denne endringen medfører blant annet;

Behov for egen avkjørsel for varelevering, parkering på bakkeplan under boligene. Regulert avkjørsel til boligene skal nå også ha kundeparkering. 

Har du innspill

Du kan gi uttale til planendringen ved å sende brev til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller ved e-post til post@time.kommune.no.

Frist for å gi merknader til planendringen er 30.09.2022.

Merknader som kommer inn er en del av kommunens grunnlag for å avgjere om foreslåtte endringar skal godkjennast. De vil bli referert/ besvart i sjølve saksbehandlingen, og besvares altså ikke enkeltvis.

 

Vedlegg:

01 Beskrivelse av endring (PDF, 3 MB)

02 Forslag til nytt plankart (PDF, 623 kB)

03 Forslag til nye bestemmelser (PDF, 207 kB)

04 Trafikknotat (PDF, 671 kB)

05 Godkjent plankart (PDF, 2 MB)

06 Godkjente bestemmelser (PDF, 83 kB)