Høring: Plan 0519.00 - Detaljreguleringsplan for boliger i Skulegata 25, Bryne

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 05.03.2020 å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget legger til rette for en ny enebolig med utleieenhet og garasje for BFS3, et tilbygg og frittstående garasje samt en carport for BFS1 og en caport som er sammenbygget med yttervegg for BFS2.

Du kan lese plandokumentene og gi uttale til planen via kommunens digitale løsning:

Plandokument
Høringsuttale

Frist for å gi merknader til planen er 27.04.2020.

Merknader kan også sendes til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller på e-post til post@time.kommune.no. Merk med plannummer og -navn. Ønsker du å få dokumentene i papirformat kan du henvende deg til servicetorget i rådhuset.